Rekomendacje dobrych praktyk w zamówieniach publicznych w branży usług utrzymania czystości

Polska Izba Gospodarcza Czystości wraz ze Związkiem Pracodawców Branżowych PSC w ramach prac Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan wypracowała REKOMENDACJE DOBRYCH PRAKTYK W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH w branży usług utrzymania czystości, w których uwzględniono takie aspekty jak: badanie rażąco niskiej ceny, poza cenowe kryteria oceny ofert, klauzule społeczne, walidację usługi oraz klauzule waloryzacyjne. Podniesiono także kwestię konieczności zachowania równowagi stron.

Rekomendacje zostały przedstawione Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie Trwają uzgodnienia mające na celu ich przyjęcie przez Urząd.

Ponadto rozpoczęto współpracę mającą na celu przygotowanie wzorcowej umowy w zamówieniach publicznych na usługi sprzątania.

PIGC oraz ZPB PSC jako członkowie Rady zaangażowała się w proces konsultacyjny nad projektem nowej ustawy o zamówieniach publicznych.

Źródło: www.czystosc.org